Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Zichttermijn/herroepingsrecht
1.1 Afnemer heeft het recht (een gedeelte van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien Afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan PUUR Memorie heeft teruggezonden, is de koop een feit. Afnemer zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met de goederen en verpakking en zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. Het is verboden om urnen te vullen tijdens deze periode. Indien Afnemer gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij dit binnen de termijn van 14 werkdagen schriftelijk aan PUUR Memorie te melden. PUUR Memorie zend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
Afnemer dient te bewijzen dat geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend conform de door PUUR Memorie verstrekte duidelijke en redelijke instructies. Indien de goederen bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. In geval van herroeping komen de kosten en het risico van de retourzending voor rekening van de Afnemer. PUUR Memorie vergoed de van Afnemer ontvangen betalingen uiterlijk 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending.
1.2 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor artikelen die door PUUR Memorie tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer of die duidelijk persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Hieronder vallen bijvoorbeeld in een opdracht beschilderde urnen.

Garantie
2.1 PUUR Memorie garandeert dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2.2 Afnemer is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dient de Afnemer (alvorens over te gaan tot retourzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PUUR Memorie en wel uiterlijk binnen 5 dagen. Niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 10 dagen schriftelijk bij PUUR Memorie te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot opvorderen en terugzending geheel vervallen.
2.3 Indien klachten van de Afnemer door PUUR Memorie gegrond zijn verklaard, zal PUUR Memorie naar haar keuze de geleverde artikelen kosteloos vervangen mits op voorraad. Indien artikel niet meer leverbaar is zal teruggave plaatsvinden van het aankoopbedrag.
2.4 Deze garantie geldt niet indien:
– de afnemer jegens PUUR Memorie in gebreke is;
– de Afnemer de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;
– de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PUUR Memorie en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld:
– de ondeugdelijkheid geheel of voor een deel het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
2.5 PUUR Memorie geeft geen garantie op verkleuringen en slijtage van as sieraden. Een duidelijke gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd. PUUR Memorie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die voortkomen uit vul- en/of lijm werkzaamheden, tenzij de sieraden door PUUR Memorie zijn gevuld.

Meer informatie vindt u in onze Algemene voorwaarden. Deze kunt u hier bekijken.

Pin It on Pinterest

Share This