Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PUUR Memorie. De voorwaarden voor de webshop van PUUR Memorie volgen na artikel 12.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: PUUR-Memorie gevestigd te Delden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69528543. Hierna te noemen PUUR Memorie. Opdrachtgever: de wederpartij van PUUR Memorie met wie een overeenkomst wordt gesloten.
1.2 Alle overeenkomsten die worden gesloten door PUUR Memorie en de Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door ondergenoemde/deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van deze Opdrachtgever.
1.3 Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en nadat deze door PUUR Memorie schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig van toepassing. Voor elk ander geval gelden slechts de onderhavige/deze voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
2.1 Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Opdrachtgever. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 15 kalenderdagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele kosten (excl. aanvullende kosten voor de vergunning), tenzij anders aangegeven.
2.2 De verstrekte offertes zijn altijd onder voorbehoud van wijziging zowel voor wat betreft de prijs als voor wat betreft de productomschrijving, en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
2.3 PUUR Memorie kan elke aanbieding en/of offerte intrekken zolang deze niet schriftelijk is aanvaard door de Opdrachtgever.
2.4 Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht aan PUUR Memorie.
2.5 Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht PUUR Memorie niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
2.6 Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft PUUR Memorie het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
2.7 Indien PUUR Memorie met de Opdrachtgever een overeenkomst sluit met mogelijkheid tot wijziging betekent dit dat de overeenkomst door de Opdrachtgever te wijzigen is op de specifieke punten die worden genoemd in de overeenkomst. De Opdrachtgever ontvangt vervolgens de wijzigingen en de eventuele minder- of meerprijs. Bovenstaande betekent niet dat de overeenkomst kosteloos te annuleren is.

Artikel 3. Materiaal en kwaliteit
3.1 Natuursteen en hout zijn natuurlijke producten. Monsters van deze materialen geven een indicatie van kleur en structuur; afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Bij hout zijn verder noesten, haar- en krimpscheuren en ‘werken’ eigenschappen die inherent zijn aan dit materiaal.
3.2 Bij de materialen hout en natuursteen is bij een dikte tot en met 5,0 cm, een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan; bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm.
3.3 Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
3.4 Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling naar behoren passen.
3.5 Veel bewerkingen in glas zoals bijvoorbeeld: fusen, emailleren, brokkelen, buigen, stralen, wazen en inlakken zijn handmatige bewerkingen waarbij versmelting een belangrijke rol speelt. Iedere bewerking geeft daarmee een uniek resultaat. Afwijkingen in structuren en kleuren op basis van een ontwerp zijn hierdoor onvermijdelijk en inherent aan de keuze voor glas.
3.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van natuurlijke verschillen in structuur en kleur.

Artikel 4. Levertijd, levertermijn en oplevering
4.1 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, nodig voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn gekomen van PUUR Memorie.
4.2 De opgegeven levertijden kunnen altijd afwijken; overschrijding van die termijn betekent niet dat PUUR Memorie van rechtswege in verzuim is. Bij niet tijdige levering dient PUUR Memorie schriftelijk door de Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij PUUR Memorie een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.
4.3 Wanneer een gedenkteken of delen daarvan door toedoen van de Opdrachtgever niet kan of kunnen worden opgeleverd, zal PUUR Memorie de zaken (doen) onderbrengen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet PUUR Memorie binnen een door PUUR Memorie te stellen termijn na kennisgeving van de onderbrenging in staat stellen het gedenkteken alsnog te plaatsen c.q. op te leveren.
4.4 Als de Opdrachtgever na de in 4.3 vermelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, blijft hij per direct in gebreke. PUUR Memorie heeft van daaruit het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hieruit voor PUUR Memorie een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele opslag, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van PUUR Memorie alsnog nakoming te vorderen.
4.5 De datum van plaatsing en oplevering van het gedenkteken wordt vooraf per e-mail of telefonisch aan de Opdrachtgever bevestigd. Deze datum geldt als opleverdatum, tenzij PUUR Memorie nadien een andere datum afgeeft. Last minute kan een planning gewijzigd moeten worden door spoedopdrachten of een begrafenis die volgens cultuur binnen 12 uur moet plaatsvinden en PUUR Memorie de begraafplaats niet mag betreden met materieel.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van een overeenkomst verhinderen, en die PUUR Memorie niet zijn toe te rekenen. Hieronder zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen: onvoorziene gebreken in natuurlijke grondstoffen (bijvoorbeeld natuurlijke scheuren in natuursteen), staking, transportproblemen, extreme weersomstandigheden, maatregelen vanwege de overheid, extreem ziekteverzuim van de eigenaar van PUUR Memorie en/of bij de leveranciers van PUUR Memorie of bedrijfsstoringen bij PUUR Memorie en/of bij de leveranciers van PUUR Memorie, alsmede niet-levering door deze leveranciers.
5.2 Wanneer PUUR Memorie door overmacht niet in staat is om (tijdig) te leveren, zal zij de Opdrachtgever zo snel mogelijk informeren.
5.3 Tijdens de overmacht worden de leveringsverplichtingen van PUUR Memorie opgeschort.

Artikel 6. Gebreken en klachttermijnen
6.1 Opvorderingen met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 kalenderdagen na oplevering schriftelijk geschieden.
6.2 Na het verstrijken van de termijn die wordt bedoeld in artikel 6.1 wordt verondersteld dat de Opdrachtgever het geleverde heeft goedgekeurd. Opvorderingen worden dan door PUUR Memorie niet meer in behandeling genomen.
6.3 Indien de Opdrachtgever van mening is dat PUUR Memorie niet naar behoren heeft gepresteerd, dient de Opdrachtgever dat direct en met redenen omkleed aan PUUR Memorie te melden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zich niet meer op een (vermeende) tekortkoming kan beroepen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde en nog te leveren producten en zaken blijven uitsluitend eigendom van PUUR Memorie, totdat alle vorderingen die PUUR Memorie op de Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen (inclusief eventuele rente en kosten) volledig zijn betaald.
7.2 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde reden bestaat dat hij in gebreke zal blijven, is PUUR Memorie gerechtigd de afgeleverde producten en zaken waarop het in 7.1 bedoelde eigendomsrecht rust, terug te nemen. De Opdrachtgever verschaft hiervoor bij voorbaat een onherroepelijke volmacht aan PUUR Memorie
7.3 De kosten die gemoeid zijn met het terugnemen en/of opnieuw terugplaatsen van deze producten of zaken komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Betaling
8.1 Tenzij andere afspraken hierover gemaakt, dient betaling plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur. PUUR Memorie kan besluiten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
8.2 Indien de Opdrachtgever van mening is dat een factuur niet correct is, dient de Opdrachtgever dat uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, aan PUUR Memorie te melden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.
8.3 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, zal de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per ingegane kalendermaand of deel daarvan verschuldigd zijn.
8.4 Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal PUUR Memorie de Opdrachtgever bij aanmaning nog minimaal een termijn van 14 kalenderdagen geven om alsnog te betalen.
8.5 Indien na de aanmaning betaling alsnog uitblijft heeft PUUR Memorie het recht om aan de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die als volgt worden berekend:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

Artikel 9. Ontbinding en annulering
9.1 Bij uitblijven van tijdige volledige betaling door de Opdrachtgever, heeft PUUR Memorie het recht om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de Opdrachtgever alsnog heeft betaald of hiervoor een naar het oordeel van PUUR Memorie betrouwbare zekerheid heeft gesteld.
9.2 Als op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, welke nog niet is uitgevoerd. Bedragen die PUUR Memorie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
9.3 PUUR Memorie behoudt zich eveneens het recht voor om de lopende overeenkomsten tussen haar en de Opdrachtgever te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of er een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan of in (voorlopige) surséance van betaling geraakt;
b. tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten;
c. er op zijn vermogensbestanddelen beslag wordt gelegd, hij onder curatelestelling of bewind wordt gesteld;
d. komt te overlijden of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.
9.4 Als de Opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, dient hij PUUR Memorie een redelijke tegemoetkoming voor door PUUR Memorie geleden verliezen te vergoeden en tevens de kosten te betalen die PUUR Memorie reeds (ter voorbereiding) heeft moeten maken. PUUR Memorie heeft het recht de schadevergoeding te bepalen en, naar haar keuze en afhankelijk van de voorbereidende arbeid, de gereserveerde productiecapaciteit en/of verrichte werkzaamheden of leveringen, zoals reeds bestelde en/of bewerkte zaken en ingeroepen diensten, minimaal 20% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1 De (constructie)tekeningen, schema’s, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die in de offerte zijn opgenomen of bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van PUUR Memorie. Vermenigvuldiging of gebruik mag enkel plaatsvinden na schriftelijke toestemming van PUUR Memorie.
10.2 De Opdrachtgever vrijwaart PUUR Memorie voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door PUUR Memorie geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer PUUR Memorie die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die PUUR Memorie door of namens de Opdrachtgever bij de uitvoering
van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 11. Geschillenbeslechting en aansprakelijkheid
11.1 Deze algemene voorwaarden, de door PUUR Memorie en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) evenals de uitvoering daarvan, worden bepaald door het Nederlandse recht. Tevens is de Nederlandse rechter bevoegd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is PUUR Memorie, behoudens opzet of grove schuld, alleen aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van PUUR Memorie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding (in welke vorm ook), indirecte schade, gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade.
11.3 Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades rechtens niet toelaatbaar wordt geacht, zal het uit te keren schadebedrag nooit het bedrag overschrijden waartoe PUUR Memorie haar aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Indien de verzekeraar niet uitkeert is de schadevergoedingsplicht van PUUR Memorie beperkt tot maximaal het bedrag vermeld op de factuur.

Artikel 12. Conversie
12.1 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk worden aangemerkt, dient deze bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van PUUR Memorie bij de bepaling, als het belang van de Opdrachtgever in acht neemt.
12.2 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk moeten worden aangemerkt en toepassing van 12.1 niet mogelijk is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de webshop van PUUR Memorie.

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens herroepingsrecht.
Afnemer: is consument, een natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die op afstand een overeenkomst aangaat met de webwinkel van PUUR Memorie.
Dag: kalenderdag.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst die op afstand is gesloten.
Webwinkel of PUUR Memorie: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de webshop van PUUR Memorie.

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens herroepingsrecht.
Afnemer: is consument, een natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die op afstand een overeenkomst aangaat met de webwinkel van PUUR Memorie.
Dag: kalenderdag.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst die op afstand is gesloten.
Webwinkel of PUUR Memorie: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Webwinkel van PUUR Memorie en op elke tussen PUUR Memorie en afnemer tot stand gekomen overeenkomst op afstand. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PUUR Memorie. Op verzoek kan een schriftelijk exemplaar aan Afnemer worden toegezonden.
1.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Afnemer het aanbod van PUUR Memorie aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling geeft Afnemer te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan. PUUR Memorie behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 PUUR Memorie bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat PUUR Memorie deze bevestiging heeft verzonden kan Afnemer de overeenkomst ontbinden.
1.4 In uitzondering op lid 1.2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat PUUR Memorie, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of Afnemer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft PUUR Memorie het recht de overeenkomst niet aan te gaan of te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te stellen.
1.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PUUR Memorie erkend.

Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan PUUR Memorie kenbaar heeft gemaakt.
2.3 PUUR Memorie zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. PUUR Memorie zal tijdig berichten over vertragingen in de levering. Afnemer heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. PUUR Memorie zal bij ontbinding de van Afnemer ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen terugstorten. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op Afnemer op het moment van bezorging aan Opdrachtgever of een door hen vooraf aangewezen derde.
2.4 Aan de leveringsplicht van PUUR Memorie zal, behalve bij tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PUUR Memorie geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn een indicatie. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site van PUUR Memorie zijn onder voorbehoud van type-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van type-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site van PUUR Memorie zijn in euro’s en inclusief 21% BTW

Zichttermijn/herroepingsrecht
4.1 Afnemer heeft het recht (een gedeelte van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien Afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan PUUR Memorie heeft teruggezonden, is de koop een feit. Afnemer zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met de goederen en verpakking en zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. Het is verboden om urnen te vullen tijdens deze periode. Indien Afnemer gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij dit binnen de termijn van 14 werkdagen schriftelijk aan PUUR Memorie te melden. PUUR Memorie zend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
Afnemer dient te bewijzen dat geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend conform de door PUUR Memorie verstrekte duidelijke en redelijke instructies. Indien de goederen bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. In geval van herroeping komen de kosten en het risico van de retourzending voor rekening van de Afnemer. PUUR Memorie vergoed de van Afnemer ontvangen betalingen uiterlijk 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending.
4.2 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor artikelen die door PUUR Memorie tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer of die duidelijk persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Hieronder vallen bijvoorbeeld in een opdracht beschilderde urnen.

Gegevensbeheer
5.1 Indien een bestelling wordt plaatst bij PUUR Memorie, worden gegevens van Afnemer opgenomen in het klantenbestand van PUUR Memorie. PUUR Memorie houdt
zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Lees meer hierover op de Privacybeleid pagina.

Garantie
6.1 PUUR Memorie garandeert dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
6.2 Afnemer is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dient de Afnemer (alvorens over te gaan tot retourzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PUUR Memorie en wel uiterlijk binnen 5 dagen. Niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 10 dagen schriftelijk bij PUUR Memorie te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot opvorderen en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de Afnemer door PUUR Memorie gegrond zijn verklaard, zal PUUR Memorie naar haar keuze de geleverde artikelen kosteloos vervangen mits op voorraad. Indien artikel niet meer leverbaar is zal teruggave plaatsvinden van het aankoopbedrag.
6.4 Deze garantie geldt niet indien:

  • de afnemer jegens PUUR Memorie in gebreke is;
  • de Afnemer de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;
  • de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PUUR Memorie en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld:
  • de ondeugdelijkheid geheel of voor een deel het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
    6.5 PUUR Memorie geeft geen garantie op verkleuringen en slijtage van as sieraden. Een duidelijke gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd. PUUR Memorie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die voortkomen uit vul- en/of lijm werkzaamheden, tenzij de sieraden door PUUR Memorie zijn gevuld.

Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt PUUR Memorie zich het recht de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden PUUR Memorie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van PUUR Memorie gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.5 PUUR Memorie kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn enkel van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen PUUR Memorie en afnemer komt tot stand nadat een bestelling door PUUR Memorie op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 PUUR Memorie behoudt het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetpagina van PUUR Memorie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
10.1 PUUR Memorie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van PUUR Memorie, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrieken van PUUR Memorie alsmede hulppersonen, ziekte van de eigenaar, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 PUUR Memorie behoudt zich in het geval van overmacht het recht om voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Nimmer is PUUR Memorie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien PUUR Memorie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. everbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Geschillen/toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten tussen PUUR Memorie en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen redelijke tijd, echter uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij PUUR Memorie.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PUUR Memorie en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel kennis, tenzij PUUR Memorie er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.

Pin It on Pinterest

Share This